NOTIS PERLINDUNGAN

DATA PERIBADI

Pengenalan

The One Academy (dikenali sebagai "TOA") menghormati perlindungan maklumat peribadi anda dan komited untuk mengekalkan privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi berdasarkan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010. Anda bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi anda oleh TOA dan semua pihak, perbadanan, syarikat, sekolah, kolej, universiti, pihak berkuasa yang berkaitan dan / atau perkhidmatan pihak atau produk ketiga pembekal dalam atau di luar Malaysia yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan oleh TOA atau dalam perniagaan kursus (seperti yang ditakrifkan di dalam Notis ini dan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) sama ada dengan memohon untuk menjadi pelajar TOA, memohon perkhidmatan TOA, dengan berkomunikasi atau berinteraksi dengan TOA sama ada menerusi acara, persidangan, seminar, ceramah atau yang lain atau menggunakan laman web TOA di http://www.toa.edu.my.

Sila dimaklumkan bahawa TOA mempunyai hak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma-terma Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu dengan mempamerkan Notis terkini di laman web TOA.

Dengan terus berkomunikasi dengan TOA atau dengan terus menggunakan perkhidmatan TOA berikutan pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan kepada Notis ini, anda dianggap sebagai bersetuju dan menerima sebarang pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Berikut menggariskan dasar privasi kami:

(1) Data Peribadi

1.1 Jenis Data Peribadi Yang Kami Kumpul

  "Data Peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang membolehkan pengenalpastian anda sebagai seorang individu, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Nama, jawatan, latar belakang pendidikan, nombor kad pengenalan, nombor passport, nombor KWSP, nombor PERKESO, nombor cukai pendapatan;
 • Maklumat perhubungan seperti nombor telefon bimbit, alamat rumah, e-mel, nombor kecemasan, butiran ibu bapa dan / atau penjaga, Skype, LinkedIn, Twitter, Facebook dan mod sambungan lain melalui media sosial;
 • Maklumat demografi seperti bangsa, agama, kewarganegaraan , jantina dan kegemaran;
 • Maklumat perubatan;
 • Rekod kehadiran, keputusan peperiksaan, rekod akademik dan prestasi di TOA;
 • Imej (termasuk gambar), informasi sama ada dalam format audio dan / atau video (termasuk suara, rakaman video, televisyen litar tertutup ("CCTV") dan rakaman keselamatan) dan sebarang informasi berkaitan dengan anda;
 • Senarai anugerah dan pengiktirafan dari tempatan dan antarabangsa;
 • Maklumat geran penyelidikan;
 • Butiran pasangan, ibu bapa atau ahli keluarga;
 • Maklumat perbankan;
 • Sebarang maklumat yang telah atau mungkin dikumpul, disimpan, digunakan atau diproses oleh TOA dari masa ke masa berhubung dengan hubungan komersial dengan TOA.
 • Sewaktu keadaan krisis seperti (tetapi tidak terbatas kepada) perang, keganasan, huru-hara, rusuhan, bencana alam atau krisis kesihatan/wabak penyakit, data peribadi tambahan yang mungkin perlu kami kumpulkan adalah seperti:

 • keadaan kesihatan dan fizikal
 • keadaan kesihatan individu di dalam isi rumah anda
 • keputusan ujian kesihatan anda atau individu di dalam isi rumah anda, jika ada
 • sama ada anda berada dalam pengasingan diri semasa anda tidak sihat
 • suhu badan
 • Anda diwajibkan untuk memberikan data peribadi tambahan tersebut sekiranya anda memasuki mana-mana premis kami atau menghadiri sebarang acara kami semasa krisis tersebut.

1.2 Sumber Data Peribadi

 • Pelajar / Bakal Pelajar

  TOA mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung daripada anda, ibu bapa, ahli keluarga anda, penjaga anda dan / atau ejen rekrut, dari pelbagai sumber termasuk tetapi tanpa had melalui pertanyaan atau permohonan kursus yang lengkap, melalui pelbagai cara termasuk salinan liat dalam talian dan fizikal, di pameran pendidikan, acara, persidangan, ceramah, seminar, kelas atau dengan menggunakan laman web TOA.

 • Ibu Bapa / Penjaga kepada Pelajar / Bakal Pelajar

  TOA mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung daripada anda, anak anda dan / atau agen rekrut, dari pelbagai sumber termasuk tetapi tanpa had melalui pertanyaan atau permohonan kursus yang lengkap, melalui pelbagai cara termasuk salinan liat dalam talian dan fizikal di pameran pendidikan, acara, persidangan, ceramah, seminar atau dengan menggunakan laman web TOA.

 • Alumni

  TOA mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung daripada anda melalui pelbagai sumber termasuk tetapi tanpa had apabila anda apabila anda mendaftar di laman web komuniti alumni kami dan / atau di acara, persidangan, ceramah, seminar kami atau dengan menggunakan laman web TOA.

 • Majikan / Bakal Majikan kepada Pelajar / Siswazah TOA

  TOA mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung daripada anda atau rakan-rakan anda apabila anda mendaftar di portal kerjaya kami sebagai platform peluang pekerjaan kepada pelajar / siswazah kami. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul melalui cookies apabila anda menggunakan laman web TOA.

 • Pembekal atau Pembekal Perkhidmatan

  TOA mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung daripada anda atau agensi rujukan kredit sebagai sebahagian daripada urus niaga perdagangan. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul melalui cookies dengan menggunakan laman web TOA.

 • Pekerja / Bakal Pekerja

  TOA mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung daripada anda atau rujukan anda apabila anda memohon pekerjaan dan / atau sepanjang tempoh kontrak anda dengan TOA. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul melalui cookies dengan menggunakan laman web TOA.

 • Data Peribadi anda juga akan diperolehi sama ada daripada komunikasi atau dokumen bertulis atau secara lisan yang diberi kepada kami sebelum dan semasa pemprosesan kontrak atau pra-kontrak kami dengan mana-mana sekutu serta penggunaan laman web kami dan sebarang maklumat lain yang dimuatkan ke laman web kami, e-mel atau dihantar kepada kami.

1.3 Data Peribadi Yang Diwajibkan

Pembekalan Data Peribadi adalah diwajibkan untuk pelajar dan alumni TOA.

Walau bagaimanapun, selain daripada pelajar dan alumni TOA, sekiranya anda tidak ingin Data Peribadi anda untuk dikumpulkan, diproses, didedahkan atau digunakan, sila muat turun dan lengkapkan borang berkaitan yang disediakan dibawah dan e-mel kepada pdpa@toa.edu.my .

Akibatnya, kami mungkin tidak dapat memenuhi pertanyaan anda, membekalkan anda dengan perkhidmatan relevan yang anda perlukan, berkomunikasi dengan anda dan / atau akses ke laman web kami.

(2) Tujuan Pengumpulan, Pemprosesan Dan Pendedahan Data Peribadi

  • Proses pendaftaran dan pertanyaan, pemadanan kursus dengan keperluan pelajar, pembekalan maklumat kursus yang sesuai untuk prosedur pendaftaran;
  • Pentadbiran harian;
  • Komunikasi antara pelajar dengan pihak-pihak yang berkaitan;
  • Penyelenggaraan rekod pelajar (termasuk maklumat peribadi dan akademik) dan pengurusan proses akademik (contohnya, audit akademik, pentadbiran peperiksaan dan penganugerahan ijazah);
  • Perkhidmatan nasihat dan sokongan akademik melalui Pentadbiran Pelajar, Jabatan Perkhidmatan Pelajar (termasuk Perkhidmatan Kaunseling), Pejabat Antarabangsa dan pelbagai Jabatan Akademik;
  • Perkhidmatan sampingan seperti permohonan visa dan liputan insurans sepanjang tahun pengajian/pekerjaan di TOA;
  • Yuran pengajian pelajar dan bayaran berkaitan komunikasi dan pentadbiran;
  • Menyokong keperluan kesihatan dan kebajikan pelajar;
  • Pengurusan sumber atau kegiatan untuk perpustakaan, penginapan, kemudahan komputer, graduasi, alumni;
  • Penyediaan statistik untuk tujuan perancangan dalaman;
  • Penyerahan, penyelidikan dan semua maklumat lain yang diperlukan oleh pihak berkuasa, agensi atau badan-badan kawal selia atau statistik termasuk tetapi tidak terhad kepada Kementerian Pendidikan, Agensi Kelayakan Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan yang lain-lain;
  • Latihan industri atau bantuan lampiran pihak ketiga (jika latihan diperlukan untuk program yang dipilih);
  • Pertandingan/acara pelajar;
  • Penilaian permohonan pekerjaan;
  • Keperluan latihan dan pembangunan pekerja;
  • Pengurusan prestasi pekerja;
  • Untuk melaksanakan pemeriksaan rujukan, pemeriksaan latar belakang, pencarian kebankrapan, rekod jenayah, dan lain-lain
  • Pengurusan rekod dalaman TOA,
  • Untuk tujuan penyelidikan, penanda aras dan analisis statistik untuk strategi dan polisi pendidikan;
  • Untuk perkongsian bahan-bahan atau maklumat mengenai peristiwa;
  • Untuk menghantar maklumat pemasaran, pengiklanan dan promosi;
  • Untuk pematuhan undang-undang atau akta.

(3) Pendedahan Dengan Kebenaran

The One Academy kemungkingan berkongsi Data Peribadi anda yang berkaitan dengan pekerja dan ejen The One Academy atas dasar perlu-tahu melalui Jabatan Akademik, Pentadbiran Pelajar, Perkhidmatan Pelajar dan jabatan yang lain.

Selain itu, Data Peribadi anda kemungkinan didedahkan kepada pihak-pihak berikut:

  • Penaja pelajar termasuk ibu bapa atau penjaga;
  • Jabatan-jabatan pinjaman pendidikan kerajaan seperti PTPTN, badan pembiayaan dan agensi yang bertindak bagi pihak pelajar;
  • Universiti rakan kongsi atau universiti bergabung The One Academy (untuk pendaftaran universiti);
  • IPT Formation Management System (IFMS) melalui Kementerian Pelajaran Malaysia;
  • Kementerian Pendidikan, jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan / agensi dan pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
  • Pihak yang diwajibkan di bawah peraturan atau arahan agensi-agensi kerajaan;
  • Education Malaysia Global Services (EMGS) dan agensi-agensi lain yang dilantik oleh Jabatan Imigresen Malaysia untuk memproses permohonan atau memperbaharui visa pelajar semasa pengajian di TOA;
  • Badan professional, badan berkanun atau badan akreditasi yang berkaitan dengan keperluan program pelajar;
  • Jabatan kerajaan asing, agensi atau pihak berkuasa luar negara jika pelajar mendaftar dalam program luar negara;
  • Badan-badan berkanun berhubung dengan pekerja seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Pembangunan Sumber Manusia Berhad, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, dan lain-lain;
  • Pihak ketiga yang menyediakan latihan industri sebagai sebahagian daripada keperluan program;
  • Penganjur pertandingan/acara (untuk pemprosesan anugerah);
  • Syarikat insurans, bank, pusat latihan, juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat, kurier, perkhidmatan pos.
  • Pihak ketiga seperti syarikat semakan latar belakang perkerjaan dan bakal majikan (untuk mengesahkan kelayakan akademik/kelayakan);
  • Institusi pendidikan (untuk permohonan pengajian lanjut);
  • Rakan niaga, ejen, pekerja, kontraktor, sub-kontraktor, pembekal perkhidmatan atau pembekal, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
  • Syarikat insurans, bank, pusat latihan, juruaudit, perunding, akauntan, peguam atau penasihat, kurier, perkhidmatan pos.

Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada pihak yang berkaitan jika kami anggap bahawa penzahiran itu adalah perlu untuk mencegah atau mengurangkan ancaman yang serius kepada nyawa atau kesihatan atau kehidupan atau kesihatan anda atau orang lain.

Terutamanya untuk pelajar, rekod akademik akan dikekalkan selepas tamat pengajian untuk penyelidikan statistik atau sejarah. Maklumat perhubungan siswazah akan dimuat ke pangkalan data alumni kami. Jabatan Perkhidmatan Pelajar boleh menghubungi anda pada masa akan datang dengan peluang seperti perhubungan rakan sekelas lama, rangkaian pembangunan peribadi dan perkembangan kerjaya. Data Peribadi anda mungkin digunakan oleh TOA dalam publisiti dan / atau promosi kolej. Ini termasuk penerbitan keputusan akademik yang cemerlang, geran penyelidikan dan penganugerahan hadiah atau biasiswa yang diperolehi di peringkat tempatan atau antarabangsa.

(4) Keselamatan

TOA boleh mengeluarkan maklumat mengenai yuran pengajian dan perkembangan akademik kepada pihak ketiga yang diberi kuasa oleh anda. Permintaan untuk mendedahkan Data Peribadi harus dibuat secara bertulis oleh anda kepada Jabatan Perkhidmatan Pelajar. Oleh kerana kemudahan simpanan teknologi maklumat TOA dan pelayan mungkin terletak dalam bidang kuasa lain, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa lain selain Malaysia. Selanjutnya, Data Peribadi anda boleh dipindahkan keluar dari Malaysia bagi tujuan yang diterangkan di atas. Anda memahami dan bersetuju dengan pemindahan Data Peribadi anda ke luar Malaysia seperti yang dinyatakan di sini.

(5) Penyimpanan

TOA mengambil langkah berhemah untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan semua Data Peribadi, termasuk langkah-langkah untuk melindungi Data Peribadi daripada pemusnahan, kehilangan, pengubahan, penyalahgunaan atau pendedahan yang tidak disengajakan. Data peribadi anda diproses mengikuti Akta 709. Walau bagaimanapun, di sebalik usaha terbaik TOA, keselamatan tidak boleh dijamin secara mutlak terhadap semua ancaman. Setakat keupayaan terbaik TOA, akses kepada Data Peribadi adalah terhad kepada mereka yang perlu mengetahuinya dan diberi kuasa untuk mengendalikannya sahaja.

TOA mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi tersebut hanya disimpan selama yang yang diperlukan.

(6) Laman Web Dan Penggunaan Cookies

Link ke laman web lain

Pautan ke laman web lain disediakan untuk kemudahan dan maklumat anda. Laman-laman ini mungkin mempunyai dasar privasi mereka tersendiri, yang kami mengesyorkan anda menyemak jika anda melawat mana-mana laman web yang dipautkan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan pada laman web yang dikaitkan atau sebarang penggunaan laman web ini.

Cookies

Cookies mungkin digunakan dalam pemprosesan maklumat anda. Cookie ialah satu fail teks yang diletakkan dalam memori komputer atau peranti anda oleh komputer kami; di mana salinan fail teks dihantar oleh komputer atau peranti anda apabila berkomunikasi dengan pelayan kami. Kami menggunakan cookies untuk mengenal pasti anda dan untuk memudahkan anda log masuk ke laman web dan / atau portal kami. Cookies tidak memberikan kami akses kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk berkongsi dengan kami. Anda boleh mengubah suai tetapan penyemak imbas anda untuk menolak cookie jika anda hendak dan / atau jika penyemak imbas anda membenarkan, namun ini boleh menghalang anda daripada menggunakan laman web kami secara sepenuhnya.

(7) Hak Untuk Akses Dan Membetulkan Data Peribadi

Anda boleh pada bila-bila masa meminta untuk mengakses atau membetulkan Data Peribadi anda (tertakluk kepada pengecualian di bawah undang-undang) dengan mengemas kini maklumat anda secara berkala melalui E-Portal Pelajar atau muat turun dan lengkapkan borang berkaitan yang disediakan dibawah dan e-mel kepada pdpa@toa.edu.my.

Anda hendaklah mengemukakan permintaan anda secara bertulis atas sebab keselamatan dan tujuan pengesahan. Selaras dengan Akta, kami boleh mengenakan bayaran pemprosesan yang ditetapkan untuk semua permintaan akses Data Peribadi yang dibuat oleh anda.

Sekiranya kami tidak dapat mematuhi permintaan anda untuk akses dan/atau pembetulan kepada Data Peribadi anda, kami akan memaklumkan anda tentang sebab kami menolak.

(8) Memilih Untuk Tidak Menerima Atau Mengemaskini Data

Anda boleh memilih untuk memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran daripada kami dan memilih untuk menerima komunikasi khusus atau tidak menerima komunikasi daripada kami. Anda juga boleh mengemas kini maklumat perhubungan anda yang dibekalkan kepada kami. Anda tidak boleh mengeluarkan diri anda dari pangkalan data kami, tetapi anda boleh menghalang komunikasi yang tidak diingini. Anda boleh memilih untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa, tertakluk kepada sekatan undang-undang dan kontrak serta notis yang munasabah. Walaubagaimanapun, ia mungkin menyebabkan perkhidmatan yang diberikan kepada anda dihadkan. Sila muat turun dan lengkapkan borang berkaitan yang disediakan dibawah dan emel kepada kami di pdpa@toa.edu.my jika anda ingin menarik diri atau mengubah maklumat perhubungan anda.

(9) Perubahan Notis Privasi Toa

Dari masa ke masa, TOA boleh membuat perubahan kepada Notis Privasi ini. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula notis ini secara berkala untuk mengetahui maklumat tentang bagaimana kami memproses dan melindungi Data Peribadi anda.

Penggunaan berterusan anda terhadap laman web TOA dianggap sebagai penerimaan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda pada tahap yang digariskan dalam Notis Privasi ini sebagaimana yang dipinda dari masa ke masa.

(10) Pertanyaan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, soalan, komen atau kebimbangan yang berkaitan dengan dasar privasi yang dinyatakan, sila hubungi kami di pdpa@toa.edu.my atau +603-78755510

(11) Borang-Borang Berkaitan